TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Violetta Wieczerzak
tel. 506 024 707

violetta.wieczerzak@terapioteka.pl

Szkolenie

Zachowania ryzykowne i nałogowe młodzieży.
Czym są? Jak je rozumieć, rozpoznawać i jak im przeciwdziałać?

Adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla rad pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, dyrekcji szkół i placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Forma pracy: grupowa (max. 25 osób)

Czas trwania szkolenia: 4 godziny zegarowe

W zakres szkolenia wchodzi:
– część wykładowa (2h),
– część warsztatowa (2h),
– dyskusja i podsumowanie (0,5h).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży w tym także zachowań nałogowych potocznie określanych, jako uzależnienia behawioralne lub czynnościowe.

Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy z zakresu tradycyjnych i nowych zachowań ryzykownych młodzieży podejmowanych w świecie offline oraz online (przestrzeni wirtualnej), umiejętności ich diagnozowania i przeciwdziałania im.

Cele szczegółowe:

  • Psychoedukacja w zakresie problematyki zachowań ryzykownych i nałogów/uzależnień behawioralnych.
  • Rozwijanie świadomości na temat mechanizmów rozwoju zagrożenia zachowaniami ryzykownymi i uzależnieniami czynnościowymi w grupach dzieci i młodzieży.
  • Wzbudzenie refleksji na temat skutków i długofalowych konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych oraz zachowań nałogowych (konsekwencje prawne, społeczne, zdrowotne).

Bloki tematyczne:

  1. Wprowadzenie w obszar wiedzy na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz tematyki nałogów behawioralnych: charakterystyka, etiologia, czynniki ryzyka, mechanizmy ich powstawania.
  2. Problematyka uzależnienia od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe).
  3. Siecioholizm, fonoholizm, seksting, cyberbullying – jako nowe zachowania ryzykowne młodzieży – czym są, jak je rozpoznawać – diagnozowanie zagrożeń.
  4. Podstawy skutecznej profilaktyki zachowań ryzkyownych i uzależnień behawioralnych opartej na naukowych podstawach.

Kontakt do prowadzącego szkolenie:

tel. 512 265 141
e-mail: jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Nota o prowadzącym szkolenie:

Jolanta Jarczyńska

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, pedagog, profilaktyk, socjoterapeuta, psychoterapeuta pracujący w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Adiunkt w Katedrze  Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej na Wydziale Pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Badacz – zainteresowania naukowe skupiają się wokół teorii i praktyki profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży i uzależnień, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych, zwłaszcza hazardu, problematycznego używania Internetu przez młodzież i młodych dorosłych oraz używania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież.

Realizator licznych szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych, prelegent na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych poświęconych problematyce zachowań ryzykownych młodzieży, hazardu patologicznego i uzależnień behawioralnych.

Realizator badań naukowych w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych. Autor polskiej adaptacji Skali SOGS-RA – do badania hazardu problemowego wśród młodzieży.

Autor licznych artykułów naukowych, dwóch monografii autorskich: Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym (2009); Zaangażowanie w hazard młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Diagnoza zjawiska i jego wybranych uwarunkowań (2016) oraz redaktor naukowy pracy pt. Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria – diagnoza – profilaktyka –  terapia (2014).

Autorka kilkunastu artykułów oraz 17 rozdziałów w monografiach wieloautorskich. Większość z nich poświęcona jest problematyce zachowań ryzykownych oraz nałogów behawioralnych.

Współorganizator bydgoskiego seminarium naukowego współfinansowanego ze środku Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pt.: Wyzwania i dylematy związane z  projektowaniem i realizacją badań w zakresie problematyki  uzależnień behawioralnych. Co już wiemy? Co warto jeszcze poznać? zorganizowanym w Bydgoszczy w dniu 27 listopada 2017 roku.

Kierownik kilku projektów badawczych, w tym kilku poświęconych badaniom nad uzależnieniami behawioralnymi.

Wieloletni  wykładowca między innymi takich przedmiotów, jak: Profilaktyka uniwersalna, Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży z metodyką oraz Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka w wybranych krajach (Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Poniżej znajduje się wykaz wybranych artykułów i rozdziałów z monografii wieloautorskich autorstwa J. Jarczyńskiej poświęconych problematyce zachowań ryzykownych oraz  uzależnień behawioralnych:

Jarczyńska J., Profilaktyka uzależnień młodzieży od nowych mediów – siecioholizm, socjomania internetowa, fonoholizm. W: Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek; red. Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk; Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2017.

Jarczyńska J., Evaluation of the Psychometric Properties of SOGS-RA in the Polish Version; Journal of Education Culture and Society – 2016, Vol. 2, no 2, pp. 217-229.

Jarczyńska J., Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych przez młodzież szkolną: charakterystyka zjawiska, Studia Edukacyjne – 2016, nr 41, s. 237-260.

Jarczyńska J., Co zagraża młodzieży, a co chroni ją przed problemowym uczestnictwem w grach losowych; Wychowanie na co Dzień – 2015, nr 5, s. 43-50.

Jarczyńska J., Problematyczne używanie Internetu przez młodzież i młodych dorosłych – przegląd narzędzi do przesiewowej oceny tego zjawiska; Przegląd Pedagogiczny – 2015, nr 1, s.119-136.

Jarczyńska J., Test przesiewowy The South Oaks Gambling Screen Revised Adolescent SOGS-RA do oceny poziomu zagrożenia hazardem problemowym u młodzieży szkolnej – badania adaptacyjne i walidacyjne. W: Hazard i inne uzależnienia behawioralne: doniesienia z badań / red. Iwona Niewiadomska. Warszawa: Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”,s. 21-38.

Jarczyńska J., Przegląd narzędzi do pomiaru hazardu problemowego wśród młodzieży, W: Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży: teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia, red. Jolanta Jarczyńska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014, s. 94-108.

Jarczyńska J., Orzechowska A., Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współczesnej młodzieży, W: Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży : teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014 s. 121-146.

Jarczyńska J., The Presentation of the SOGS-RA as a Screening Tool for the Identification of Problem Gambling among Schoolchildren; W: Behavioral addictions / ed. J. Chwaszcz, A. Palacz-Chrisidis. Lublin: Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, 2014, s. 7-22.

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece