TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Konsultacje dla rodziców/opiekunów dzieci

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów dzieci to spotkania, w czasie których rodzice/opiekunowie dzieci zadają psychoterapeucie pytania na temat niepokojących zachowań u ich dziecka, jego tempa i poziomu rozwoju.  Ich głównym celem jest rozpoznaniu trudności w aktualnym rozwoju dziecka, które mogą dotyczyć zmiany w jego życiu (separacja, rozwód/rozstanie rodziców, śmierć rodzica, poznanie partnera/partnerki rodzica, rozpoczęcie edukacji przedszkolnej/szkolnej), wczesnodziecięcych lęków, wybuchów złości, odmowy współpracy z rodzicami, trudności w relacjach z rówieśnikami.

Spotkania ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności wychowawczych, w tym motywowanie dziecka do współpracy, wyznaczania granic dziecięcej swobody, uczenia dziecka samodzielności i regulacji emocji oraz rozwijaniu zasobów do radzenia sobie z trudnymi emocjami przeżywanymi w roli rodzica.

W czasie spotkania konsultacyjnego stawiana jest wstępna diagnoza dziecka i ustalane są możliwości udzielenia dalszej pomocy dziecku, a niekiedy  rodzinie (np. sugeruje się skierowanie rodziny na terapię systemową).  W ramach konsultacji udzielane są również wskazania co do potrzeby podjęcia dalszej konsultacji z innymi specjalistami, np. z psychiatrą dziecięcym, neurologiem, logopedą, terapeutą systemowym, itp.

Konsultacje są przeznaczone także dla rodziców planujących rozwód lub przeżywających trudności i problemy w sytuacji okołorozwodowej lub doświadczających alienacji rodzicielskiej. Konsultacje trwają 90 minut i odbywają się raz w tygodniu lub co drugi tydzień. Liczba spotkań konsultacyjnych jest uzależniona od zgłaszanych problemów oraz potrzeb rodziców.

Konsultacja wychowawcza zazwyczaj połączona jest z psychoedukacją, której celem jest przede wszystkim udzielenie rodzicom/opiekunom informacji na temat prawidłowości rozwoju dzieci oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, z uwzględnieniem możliwości rozwojowych oraz potrzeb dziecka i rodziców/opiekunów. Tematem konsultacji i psychoedukacji może być każde zachowanie trudne, problemy i uczucia pojawiające się w relacji dziecko-rodzic/opiekun, dziecko-rówieśnicy, dziecko-inni dorośli, dziecko – zadania.

Psychoterapeuci

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas